Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązującego od 25 maja 2018 r. informujemy, że:
1. Administratorem Pani\Pana danych osobowych jest DAGMAR Dagmara Nowak, e-mail: [email protected] wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 871-166-16-66, REGON: 142779230.
2. We wszystkich sprawach dotyczących Pani\Pana danych osobowych można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. (uzupełnić dane), lub za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail:

3. Pani\Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f wskazanego Rozporządzenia w celach:
– przyjęcia Pani\Pana zamówienia i tym samym zawarcia z Panią\Panem umowy sprzedaży zamówionych produktów oraz zrealizowania tego zamówienia;
– zapewnienia Pani\Panu obsługi posprzedażowej w odniesieniu do zamówienia;
– wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych z dziedziny rachunkowości;
– realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

4. Prawnie uzasadnione interesy przez nas realizowane polegają na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń związanych z naszą działalnością.

5. Odbiorcami Pani\Pana danych osobowych będą:
– nasi pracownicy upoważnieni do dostępu do tych danych w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych;
– firmy udostępniające nam i serwisujące oprogramowanie informatyczne wykorzystywane przez nas do przetwarzania danych osobowych;
– firmy świadczące dla nas usługi kurierskie (poczta polska)
– kancelarie prawne zapewniające nam obsługę prawną;
– organy kontrolne działające z mocy prawa.

6. Pani\Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani do organizacji międzynarodowych.

7. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy nie zgłosi nam Pani\Pan prośby o ich usunięcie z naszych zbiorów danych, jednak nie krócej niż przez okres niezbędny dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów opisanych powyżej.

8. Przysługuje Pani\Panu prawo do:
– żądania od nas w dowolnym momencie dostępu do treści Pani\Pana danych osobowych;
– żądania od nas w dowolnym momencie sprostowania Pani\Pana danych osobowych;
– żądania od nas w dowolnym momencie ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych;
– wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie przez nas Pani\Pana danych osobowych i tym samym wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pani\Pana danych osobowych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani\Pana zgody przed jej wycofaniem;
– żądania od nas w dowolnym momencie usunięcia Pani\Pana danych osobowych z naszych zbiorów danych;
– żądania od nas w dowolnym momencie przeniesienia Pani\Pana danych osobowych do wskazanego przez Panią\Pana podmiotu;
– wniesienia skargi do organu kontrolnego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani\Pan, że przetwarzanie przez nas Pani\Pana danych osobowych narusza przepisy wskazanego Rozporządzenia.

9. Podanie przez Panią\Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Pani\Pana zamówienia i tym samym zawarcia z Panią\Panem umowy sprzedaży zamówionych produktów, zrealizowania tego zamówienia oraz zapewnienia Pani\Panu obsługi posprzedażowej w odniesieniu do zamówienia. W przypadku nie podania tych danych przyjęcie Pani\Pana zamówienia i tym samym zawarcie z Panią\Panem umowy sprzedaży zamówionych produktów, zrealizowanie tego zamówienia oraz zapewnienie Pani\Panu obsługi posprzedażowej w odniesieniu do zamówienia nie będzie możliwe.
10. Udostępnione przez Panią\Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani innemu zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji Pani\Pana dotyczących na podstawie Pani\Pana danych czy działań.

Podając nam swoje dane osobowe i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez nas oświadcza Pani\Pan, że zapoznała\-ł się Pani\Pan z treścią powyższej klauzuli i akceptuje ją, a podane przez Panią\Pana dane osobowe są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DAGMAR Dagmara Nowak.